ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งเว็บไซต์ของ REDD Premium Self Storage และ ARYU Self Storage ซึ่งบริษัท เรดด์ บริหารพื้นที่ จำกัด เป็นผู้ให้บริการ การเข้ารับบริการหรือใช้บริการที่กล่าวมาข้างต้นไม่ว่าในทางใด ถือว่าท่านเข้าใจและได้ตกลงยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้แล้ว

ข้อ 1. การให้บริการ

1.1 ท่านสามารถนำสิ่งของเข้ามาเก็บเฉพาะในพื้นที่บริการ ที่ผู้ให้บริการจัดให้ตราบเท่าที่ได้ชำระค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ครบถ้วนแล้วเท่านั้น

1.2 ท่านรับรองว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในสิ่งของที่นำเข้าในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่บริการ รวมถึงมีสิทธิที่จะจัดการหรือให้ยินยอมให้ทำการต่างๆ กับสิ่งของตามที่ได้ปรากฏในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้

1.3 ท่านรับรองว่าท่านทราบซึ่งสภาพกับทั้งคุณสมบัติของสิ่งของ และเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องตรวจสอบและประเมินเองว่าพื้นที่บริการเหมาะสมสำหรับการเก็บสิ่งของนั้น ๆ หรือไม่ โดยผู้ให้บริการจะเลือกพื้นที่บริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน แต่ท่านมีสิทธิตรวจสอบสภาพพื้นที่บริการก่อนนำสิ่งของเข้าไปเก็บและเลือกห้องที่เหมาะสมได้

1.4 การให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ใช่การให้เช่าทรัพย์สินหรือฝากทรัพย์หรือเก็บของในคลังสินค้า ผู้ให้บริการไม่ได้รับทราบว่าสิ่งของที่ท่านนำมาเก็บในพื้นที่บริการมีสภาพหรือคุณสมบัติอย่างไร เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยของสิ่งของที่เก็บในพื้นที่บริการ

1.5 ท่านสามารถใช้พื้นที่นอกพื้นที่บริการซึ่งมีฐานะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อทำการขนย้ายสิ่งของได้เท่าที่จำเป็นและเหมาะสมแต่ต้องไม่กระทำการที่เป็น การขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อผู้อื่นในการที่ผู้นั้นจะใช้พื้นที่ส่วนกลางนั้นด้วย

1.6 ท่านจะต้องไม่นำสิ่งของต้องห้ามเข้ามาหรือเก็บในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่บริการ ได้แก่ สารเคมีที่มีค่า NFPA 704 Flammability มากกว่า 0 Health มากกว่า 1 Instability มากกว่า 0 หรือมี Special notice ใด ๆ สารพิษ มลพิษหรือสิ่งของปนเปื้อน อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุไวไฟหรือที่เป็นอันตราย สิ่งมีชีวิต เช่น ต้นไม้หรือสัตว์ วัตถุใด ๆ ที่มีไอระเหยหรือกลิ่น อาหารหรือของที่เน่าเสียได้ เงินสดและหลักทรัพย์ ดอกไม้ไฟและพลุ ของผิดกฎหมาย ขยะ ยางรถยนต์ และของมีน้ำหนักเกินที่ผู้ให้บริการกำหนดที่แต่ละสถานที่

โดยผู้ให้บริการไม่เพียงแต่จะมีสิทธิตรวจสอบสิ่งของได้ตามที่เห็นสมควรทั้งก่อนนำเข้าเก็บและระหว่างเก็บอยู่ในพื้นที่บริการแต่ยังมีสิทธิไม่ให้ท่านนำสิ่งของต้องห้ามข้างต้นเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่บริการได้ อย่างไรก็ดีผู้ให้บริการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

1.7 ท่านรับผิดชอบในการใส่กุญแจพื้นที่บริการหรือปิดกั้นพื้นที่บริการเอง และท่านจะต้องรับผิดชอบในการเปิดหรือปิดพื้นที่บริการด้วยตนเองทุกครั้ง โดยผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ใส่กุญแจหรือปิดกั้นพื้นที่บริการแทนท่านทั้งสิ้น หากท่านไม่ได้ใส่กุญแจหรือปิดพื้นที่บริการหรือทำให้กุญแจไปตกอยู่กับบุคคลอื่นใด ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในความสูญหายหรือเสียหายของสิ่งของที่เก็บไว้ในพื้นที่บริการ

1.8 ท่านจะมีบัญชีการรับบริการกับผู้ให้บริการได้เพียงจำนวน 1 บัญชีเท่านั้น ไม่ว่าท่านจะใช้บริการพื้นที่มากกว่า 1 ห้องก็ตาม

1.9 ท่านมีสิทธิเข้าใช้บริการในเวลาใดก็ได้ระหว่างช่วงเวลาเปิดทำการและนอกเวลาเปิดทำการปกติที่ผู้ให้บริการกำหนด

1.10 เฉพาะท่าน ผู้ติดตามมากับท่าน หรือบุคคลที่ถือครองรหัสผ่านของท่านเท่านั้นที่มีสิทธิใช้บริการ โดยถือว่าบุคคลเหล่านั้น คือตัวแทนของท่าน และไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตามท่านยอมรับผิดในการกระทำผิดสัญญาหรือการกระทำละเมิดใดๆ ที่บุคคลนั้นได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่นในพื้นที่ของผู้ให้บริการเสมือนเป็นการกระทำของท่าน

1.11 ผู้ให้บริการมีสิทธิทราบชื่อและข้อมูลบุคคลของบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่บริการทั้งนี้รวมถึงตัวท่านเองด้วย และผู้ให้บริการมีสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่เห็นว่าไม่สามารถระบุตัวตนหรือไม่สามารถยืนยันตัวตนให้เป็นที่พอใจได้ เข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางหรือพื้นที่บริการ

1.12 ท่านจะต้องไม่ประกอบกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากเก็บสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การประกอบ การก่อสร้าง การซ่อมแซม การต่อเติม ในพื้นที่ใดๆ และท่านจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่บริการหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือติดตั้งชั้นวาง หรือวัสดุอื่นใดในพื้นที่บริการ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการก่อน

1.13 การให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ถือเป็นการมอบสิทธิครอบครองพื้นที่บริการให้แก่ท่าน ผู้ให้บริการมีสิทธิเคลื่อนย้ายพื้นที่บริการของท่านไปยังพื้นที่บริการอื่นที่มีขนาดไม่น้อยกว่าเดิมได้ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนและกระบวนการให้เป็นดังต่อไปนี้

(ก) เฉพาะในกรณีเพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุงให้ดีขึ้น ป้องกันอุบัติภัยต่างๆ ซึ่งผู้ให้บริการเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการปิดพื้นที่บริการหรือส่วนอื่นใด ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ท่านดำเนินการเองก่อนโดยให้เวลาท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 7 วันนับแต่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ให้บริการ

(ข) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วท่านยังไม่มาดำเนินการ ผู้ให้บริการมีสิทธิดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ ในกรณีนี้ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในความเสี่ยงภัยหรือความสูญหายหรือเสียหายใดในสิ่งของที่เคลื่อนย้าย

(ค) การเข้าไปในพื้นที่บริการให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

1.14 ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของที่นำมาเก็บไว้ในพื้นที่บริการทุกประการ

ข้อ 2. ค่าบริการ

2.1 เมื่อทำการจองแล้ว ท่านจะต้องชำระค่าบริการตามอัตราค่าบริการและภายในกำหนดเวลาที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

2.2 ในกรณีที่ท่านได้ยกเลิกการจอง หนี้ใดๆ ที่ท่านต้องชำระแก่ผู้ให้บริการสำหรับสัญญานั้นๆ ให้ถึงกำหนดชำระโดยทันที

ข้อ 3. การผิดนัดชำระหนี้เงินและมาตรการต่างๆ

3.1 ในกรณีที่ท่านผิดนัดชำระหนี้เงินใดๆ ให้แก่ผู้ให้บริการ ท่านตกลงชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของหนี้เงินที่ค้างชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และท่านตกลงให้เป็นดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ท่านตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงในความสูญหายหรือเสียหายของสิ่งของที่เก็บในพื้นที่บริการเอง ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในสิ่งของที่เก็บในพื้นที่บริการนับตั้งแต่เวลาที่ท่านผิดนัดชำระหนี้เป็นต้นไป

(ข) ผู้ให้บริการมีสิทธิยึดหน่วงกับทั้งเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ท่านนำมาเก็บในพื้นที่บริการได้จนกว่าท่านจะชำระหนี้ครบถ้วน

(ค) ท่านหรือตัวแทนไม่มีสิทธิเข้ามาในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่บริการจนกว่าจะชำระหนี้ที่ค้างชำระจนครบถ้วน

(ง) ท่านตกลงชดใช้ค่าบำรุงรักษาที่ผู้ให้บริการได้จ่ายไปตามที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อบำรุงรักษาสิ่งของที่ท่านนำมาเก็บในพื้นที่บริการ ทั้งนี้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการทวงถาม มิเช่นนั้นถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้เงินซึ่งท่านตกลงจะชำระค่าปรับให้ด้วย

(จ) หากท่านได้รับการบอกกล่าวทวงถามจากผู้ให้บริการให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระ แต่ท่านยังไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการภายใน 30 วันนับแต่ได้รับการบอกกล่าวทวงถาม ผู้ให้บริการมีสิทธินำสิ่งของที่เก็บไว้ในพื้นที่บริการออกขาย โอนกรรมสิทธิ์ หรือกำจัดทิ้งได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

3.2 การนำสิ่งของที่เก็บไว้ในพื้นที่บริการออกขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างชำระให้เป็นดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ให้บริการมีสิทธิจะใช้วิธีการขายสิ่งของหรือตีใช้หนี้ทรัพย์สินอย่างไรก็ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรโดยคำนึงถึงความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการขายด้วยเพื่อให้ได้ราคาเหมาะสมที่สุด ในกรณีที่ผู้ให้บริการใช้วิธีการขายด้วยการขายทอดตลาด หรือเสนอราคา ผู้ให้บริการจะมีหนังสือแจ้งให้ท่านได้ทราบวัน เวลา และสถานที่ขายสิ่งของนั้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันขายทอดตลาดหรือวันสิ้นสุดวันเสนอราคา

(ข) หากผู้ให้บริการไม่สามารถขายสิ่งของได้ภายในระยะเวลาอันสมควร ท่านยินยอมให้ผู้ให้บริการมีสิทธิกำจัดสิ่งของทิ้งได้ด้วยวิธีการที่เห็นสมควร

(ค) ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขาย หรือกำจัดทิ้ง (รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าทำความสะอาด ค่าขนย้าย) ท่านยินยอมรับผิดชอบชำระให้แก่ผู้ให้บริการด้วย ราคาค่าสินค้าที่ขายจะถูกหักนำมาชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการขายหรือกำจัดสิ่งของก่อนเสียก่อน เหลือเท่าใดจึงนำมาชำระหนี้ที่ท่านค้างชำระผู้ให้บริการ

(ง) ในกรณีที่ราคาค่าสินค้าที่ขายได้ยังไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ที่ค้างชำระ ท่านตกลงที่จะชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการจนกว่าจะครบถ้วน และยินยอมให้ผู้ให้บริการคิดค่าปรับในหนี้ที่ค้างชำระต่อไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

(จ) ในกรณีที่เมื่อนำราคาค่าสินค้าที่ขายได้มาชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ และหนี้ที่ค้างชำระครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีราคาค่าสินค้าเหลืออยู่ ผู้ให้บริการจะคืนราคาค่าสินค้าที่ยังเหลืออยู่ให้แก่ท่านโดยไม่มีดอกเบี้ยภายในอย่างช้า 30 วันนับแต่วันที่ชำระบัญชีหนี้เสร็จสิ้น

3.3 ท่านยินยอมให้ผู้ให้บริการจัดการกับสิ่งของหรือทรัพย์สินที่ท่านวางหรือทิ้งไว้ในพื้นที่ส่วนกลางโดยใช้วิธีการข้อนี้มาใช้โดยอนุโลมได้

ข้อ 4. สิทธิของผู้ให้บริการในการเข้าไปในพื้นที่บริการ

4.1 ผู้ให้บริการจะไม่เข้าไปในพื้นที่บริการของท่านเว้นแต่เป็นกรณีตามที่กฎหมายบัญญัติในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติภัย โจรกรรม เป็นต้น

(ข) ในกรณีเพื่อการซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือแก้ไขปรับปรุง

(ค) ในกรณีมีเหตุน่าสงสัยตามควรว่าท่านทำผิดกฎหมาย หรือผิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

(ง) ในกรณีที่มีคำสั่งหรือหมายของราชการ หรือของศาล ที่ชอบด้วยกฎหมาย

(จ) ในกรณีต้องทำการเคลื่อนย้ายสิ่งของเพื่อเปลี่ยนพื้นที่บริการ

(ฉ) ในกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลใด

(ช) ในกรณีที่ท่านผิดนัดชำระหนี้และผู้ให้บริการต้องมีการจัดการสิ่งของตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

4.2 หากท่านไม่ให้ความร่วมมือแก่ผู้ให้บริการในการเข้าไปในพื้นที่บริการที่ท่านใช้ ท่านยินยอมให้ผู้ให้บริการทำลายกุญแจหรือสิ่งปิดกั้นที่ท่านติดตั้งไว้ได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรเพื่อเข้าไปในพื้นที่บริการที่ท่านใช้ได้

ข้อ 5. ความรับผิดในกรณีสูญหายหรือเสียหายในพื้นที่บริการ

5.1 การให้บริการตามข้อตกลงนี้ไม่รวมถึงบริการประกันภัยสำหรับสิ่งของที่อยู่ในพื้นที่บริการ เว้นแต่ท่านได้ตกลงรับบริการประกันภัยจากผู้ให้บริการหรือผู้รับประกันภัยโดยตรง

5.2 ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ให้บริการได้ทำประกันภัยสิ่งปลูกสร้างไว้หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ให้บริการไว้ หากท่านฝ่าฝืนและผู้ให้บริการได้มีหนังสือบอกกล่าว ให้ท่านแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ท่านยังไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ให้บริการมีสิทธิเลิกการให้บริการนี้ได้ทันที

5.3 ท่านจะต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่พื้นที่ให้บริการเกิดความเสียหาย โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้หาผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อ 6. การยกเลิกการใช้บริการ

6.1 ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทุกเมื่อ โดยชำระหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทั้งหมดแก่ผู้ให้บริการ

6.2 ผู้ให้บริการสามารถบอกเลิกการให้บริการได้ หากท่านผิดนัดชำระค่าบริการ หรือทำผิดข้อกำหนดใดๆ ภายในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

6.3 เมื่อการให้บริการเป็นอันเลิกกันแล้วท่านจะต้องขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่บริการและคืนพื้นที่บริการให้แก่ผู้ให้บริการโดยทันที โดยการจัดการกับสิ่งของให้นำข้อ 3. และข้อ 4. มาใช้โดยอนุโลม

ข้อ 7. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 ผู้ให้บริการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ รวมถึงสิทธิ และตราสัญลักษณ์ต่างๆ แต่เพียงผู้เดียว

7.2 ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการไม่สามารถโอนถ่ายหรือนำไปใช้ส่วนตัวก่อนได้รับอนุญาตได้

ข้อ 8. นโยบายความเป็นส่วนตัว

8.1 ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (Post Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการได้รับจากท่าน ไม่ว่าผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใด จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

8.2 ผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัท เรดด์ บริหารพื้นที่ จำกัด และบริษัทในเครือเท่านั้น

8.3 ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะไม่นำไปขายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น

8.4 ในกรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งไปรษณีย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของผู้ให้บริการ เป็นต้น ผู้ให้บริการจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับว่าจ้างให้ดำเนินการตามข้อ 8. นี้ด้วย

8.5 ท่านตกลงและยินยอมให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการให้บริการ และอีกอย่างน้อย 5 ปีหลังจากการให้บริการเป็นอันเลิกกัน และให้ทำลายหรือดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ท่านแจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการทราบหรือหลังจากระยะเวลาข้างต้น
ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการได้ที่

บริษัท เรดด์ บริหารพื้นที่ จำกัด
866 ถนนพระราม 9
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02 318 0809
อีเมล info@poem.global โดยจ่า     หัวข้อ: Personal Data

ข้อ 9. การติดต่อ

9.1 การบอกกล่าวทวงถาม รวมถึงการแจ้งเตือน การโต้ตอบ หรือแจ้งข้อมูลต่างๆ ระหว่างผู้ให้บริการและท่านหากได้กระทำ โดยวิธีดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นการติดต่อที่ชอบแล้วและผู้รับการติดต่อได้ทราบเนื้อความแล้ว ไม่ว่าผู้รับการติดต่อจะยอมรับ จดหมายหรือเปิดอ่านหรือไม่ก็ตาม

(ก) โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับท่าน อีเมลแอดเดรสที่ท่านระบุไว้ในเอกสารข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับที่ท่านลงนามหรือ อีเมลแอดเดรสอื่นใดที่ท่านใช้ติดต่อผู้ให้บริการ

สำหรับผู้ให้บริการ
REDD พระราม 9: rm9@redd.global
ARYU ลาดกระบัง: lkb@aryu.global
ARYU แหลมฉบัง: lcb@aryu.global

(ข) โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมใบตอบรับไปรษณีย์

9.2 การบริการผ่านระบบสื่อสารทั้งทางเว็บไซต์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์ อาจมีการล่าช้าหรือผิดพลาด โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดสำหรับข้อบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมาจากระบบสื่อสารขัดข้อง

ข้อ 10. ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

10.1 ผู้ให้บริการมีสิทธิกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับใหม่ได้หรืออัตราค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ได้ กรณีที่ท่านไม่ตกลงด้วยถือว่าการให้บริการนี้เป็นอันยกเลิกไปโดยทันที แต่หากท่านยังคงใช้บริการต่อไปให้ถือว่าท่านตกลงยินยอมตามอัตราค่าบริการ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่นั้นทันที

10.2 การที่ผู้ให้บริการยังไม่ได้ใช้สิทธิใดๆ หรือบังคับการตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ถือว่าผู้ให้บริการสละสิทธินั้นๆ ไป การสละสิทธิที่ผู้ให้บริการมี ผู้ให้บริการจะทำโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

10.3 ในกรณีที่ ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อใดตกเป็นโมฆะ ถูกบอกล้าง หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อนั้นเป็นอันตกไป โดยไม่มีผลต่อข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ

10.4 ท่านไม่มีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้แก่บุคคลอื่นใดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก
ผู้ให้บริการเป็นหนังสือเสียก่อน

10.5 ในกรณีที่เป็นการเปิดบัญชีการรับบริการร่วมกันโดยมีชื่อบุคคล 2 คนหรือมากกว่านั้นในบัญชีเดียว แต่ละคนมีหน้าที่และต้องรับผิดต่อผู้ให้บริการอย่างลูกหนี้ร่วมกันทุกประการและเต็มจำนวนโดยไม่อาจแบ่งแยกได้

10.6 ผู้ให้บริการมีสิทธิสอบถามข้อมูลและให้ท่านทำแบบประเมินความเสี่ยงใดๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่บริการ ท่านจะต้องให้ข้อมูลและทำแบบประเมินความเสี่ยงตามความจริง ภายในเวลาที่กำหนด

10.7 การตีความและใช้บังคับข้อสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้เป็นกฎหมายไทย

11. นโยบายการคืนเงิน

11.1 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการคืนเงิน