สิ่งของต้องห้าม

สารพิษ มลพิษ หรือสิ่งของปนเปื้อน

วัตถุกัมมันตรังสี

วัตถุใด ๆ ที่มีไอระเหย หรือมีกลิ่น

วัตถุไวไฟ ดอกไม้ไฟ และพลุ

อาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด

ยางรถยนต์

สิ่งของผิดกฎหมาย

เงินสด และหลักทรัพย์

อาหารหรือของที่เน่าเสียได้

ขยะ

สิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ หรือต้นไม้

ของที่มีน้ำหนักเกิน 800 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร

เกณฑ์ต้องห้ามสารเคมี

สุขภาพอนามัย 1

ระดับอันตรายต่อสุขภาพไม่เกิน 1
การสัมผัสการจะทำให้เกิดการระคาย เคืองเล็กน้อย เช่น อะซิโตน, โซเดียมโบรเมต, โพแทสเซียมคลอไรด์

ความไวไฟ 0

ความไวไฟความเป็นอันตรายไม่เกิน 0
วัสดุที่จะไม่เผาไหม้ภายใต้สภาวะที่เกิด ไฟไหม้ปกติ เช่น คาร์บอนเตตระคลอไรด์ รวมถึงวัสดุที่ไม่ติดไฟ เช่น คอนกรีต หิน และทราย วัสดุที่จะไม่เผาไหม้ในอากาศ เมื่อสัมผัสอุณหภูมิ 820 °C (1,500°F) เป็นเวลา 5 นาที

ความไวในปฏิกิริยาเคมี 0

ความไม่เสถียรที่ระดับอันตรายไม่เกิน 0 มีความเสถียรตามปกติแม้ภายใต้สภาวะ การสัมผัสกับไฟ และไม่สามารถทำ ปฏิกิริยากับน้ำได้ เช่น ฮีเลียม ไนโตรเจน

ไม่มีประกาศพิเศษ

ระดับอันตรายต่อสุขภาพไม่เกิน 1
การสัมผัสการจะทำให้เกิดการระคาย เคืองเล็กน้อย เช่น อะซิโตน, โซเดียมโบรเมต, โพแทสเซียมคลอไรด์