บริการแพ็คและขนย้าย
RELOCATION SERVICE

ของที่ถูกแพ็คจะถูกขนย้ายจากต้นทางไปยังพื้นที่เช่าเก็บของของคุณ โดยบริษัทผู้ให้บริการขนย้ายของเรา

วิธีการใช้บริการ RELOCATION SERVICE

1. เลือกพื้นที่เช่าเก็บของ

ดูขนาดห้องและตารางราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจ

2. จองกับทีมของเรา

ปรึกษาหรือแจ้งบริการที่คุณต้องการ และแจ้งขนาดพื้นที่จัดเก็บที่คุณต้องการ

3. เลือกผู้ให้บริการขนย้าย

เราคอยรับฟังคำแนะนำและติชมของ ลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ทำงานร่วมกับ บริษัทผู้ให้บริการขนย้ายที่ดีที่สุดเสมอ

4. ถ่ายภาพสิ่งของ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขนย้ายสิ่งของ และปลายทาง (วัน เวลา และสถานที่) รวมถึงถ่ายภาพสิ่งของที่คุณต้องการขนย้าย

5. ชำระเงิน

หลังจากแจ้งรายละเอียดผ่านอีเมลทางทีม ของเราจะติดต่อกลับเพื่อแจ้ง ยอดชำระค่าบริการ

6. บริการขนย้าย

ผู้ให้บริการขนย้ายจะเข้าไปรับสิ่งของ ที่ต้นทางเพื่อเริ่มขนย้ายไปยัง ARYU Self Storage สาขาที่คุณต้องการ

7. แนบเอกสาร

แนบเอกสารข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการ และหลักฐานยืนยัน ตัวตนที่ลงลายมือชื่อให้ผู้ให้บริการ ขนย้าย (สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต)

8. ส่งมอบแม่กุญแจ

หลังจากแจ้งรายละเอียดผ่านอีเมลทางทีม ของเราจะติดต่อกลับเพื่อแจ้ง ยอดชำระค่าบริการ

9. ภาพถ่ายยืนยัน

ผู้ให้บริการขนย้ายจะเข้าไปรับสิ่งของ ที่ต้นทางเพื่อเริ่มขนย้ายไปยัง ARYU Self Storage สาขาที่คุณต้องการ